Szótár

SZAKSZAVAK SZÓTÁRA

a szakvélemények értelmezéséhez

adaptáció                                             =             alkalmazkodás

adekvát                                                 =             valaminek megfelelő

afázia                                                    =             Az agy meghatározott területeinek sérülése következtében kialakult, szerzett beszédzavar. A beteg nem tudja gondolatait szóban vagy írásban kifejezni, vagy nem érti, amit mások mondanak.

affektív                                                   =             érzelmi, indulati, hangulati

afferens                                                =             centrális, központba vezető

agnózia                                                 =             Az agykéreg sérüléséből eredő észlelési zavar. Ép érzékszervek mellett a tárgyak megkülönböztető képességének elvesztése (lehet látási, hallási, tapintási)

Pl: normál látásélesség mellett, a tárgyak felismerési, térben való elhelyezési zavara.

agráfia                                                =             írásképtelenség

agrammatizmus                                 =             nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) hiánya a beszédben

akalkúlia                                              =             számolási képtelenség

akkomodáció                                      =             alkalmazkodás

aktív szókincs                                      =             a kifejező beszédben alkalmazott szavak összessége

akusztikus diszkrimináció                =             hallási megkülönböztetés

akut                                                       =             heveny, hirtelen fellépő, gyors lefolyású

alak-háttér differenciálás                  =             Egy minta, mint előtér és háttér észlelése.

alak-konstancia                                  =             Alakállandóság. Az észlelt forma állandóságának   megmaradása a retinális kép változása ellenére. Az ismerős tárgyakat a látószögtől függetlenül azonos alakúnak látjuk.

alexia                                                    =             olvasásképtelenség, az írott szavak felismerésére való képesség elvesztése agysérülés következtében

analízis-szintézis                                =             elemzés, részekre bontás – összefoglalás, egységbe foglalás

anamnézis                                          =             kórelőzmény

APGAR érték                                        =             az újszülött általános állapotának (szívműködés, légzés, bőrszín, tónus és síráskor mutatkozó reflexek) pontozásos értékelésére összeállított táblázat alapján számított adat

apraxia                                                 =             célszerű kombinált mozdulatkészség hiánya    (nem tudja kabátját begombolni, cipőt befűzni,…)

artikuláció                                            =             hangképzés, a hangok kiejtésének módja

asszociáció                                         =             képzettársítás

ataxia                                                    =             a mozgás koordinációjának hiánya

auditív                                                   =             hallási

autizmus                                              =             az agyi működés súlyos, átható, egész életen át tartó és fogyatékossághoz vezető szociális, kommunikációs és kognitív zavara

autoagresszió                                     =             önmagára irányuló agresszió

Ayres                                                     =             tesztvizsgálat és terápiás eljárás, az elemi mozgásminták újbóli felépítése különböző ingerhelyzetek által

BENDER A, B próba                          =             a vizuomotoros koordináció fejlettségét vizsgáló próba

beszédészlelés                                   =             Az a készség, amely lehetővé teszi  az anyanyelv beszédhangjainak, azok kapcsolódásainak felfogását.

BINET teszt                                          =             intelligenciateszt

BNO                                                      =             Betegségek Nemzetközi Osztályozása, az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben Genfben kiadott osztályozása a betegségekről, meghatározott ismérvek szerint.

C.A.T.     teszt                                       =             projektív személyiség teszt

CATTEL teszt                                       =             nonverbális, kulturfüggetlen intelligenciateszt

centrális                                               =              központi

cochlearis implantáció                      =             A hallóideg elektromos ingerlésével kiváltott hallásélmény biztosítása műtéti úton.

defektus                                                =              hiba, sérülés, fogyatékosság

deficit                                                     =             hiány, károsodás

depriváció                                            =             nélkülözés, megfosztás, hiány

differenciálás, diszkrimináció         =             elkülönítés, megkülönböztetés

diffúz dyslalia                                      =             több beszédhangosztályra kiterjedő pöszeség.

diffúz                                                     =             szétszórt, kiterjedt

diszfázia                                               =             az expresszív (kifejező) és a receptív (befogadó) beszéd területén tüneteket okozó, centrális eredetű beszédzavar

diszfónia                                               =             hangképzési zavar

diszfunkció                                          =             működészavar

diszkrimináció                                     =             megkülönböztetés             Az észlelésben két inger közötti különbség észrevétele.

diszpozíció                                           =             készség, hajlam, adottság

disszonancia                                      =             összhang hiánya, egyenetlenség

Down-kór                                             =             kromoszóma rendellenesség jellegzetes külső megjelenéssel, értelmi fogyatékossággal

DSM-IV                                                  =             Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik   átdolgozása – különböző pszichiátriai kórképek osztályozása és                                                                        kritériumai szerepelnek benne

dyscalculia                                          =             számolászavar

dysgrammatizmus                             =             nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) helytelen, következetlen használata a beszédben

dysgraphia                                           =             írászavar, vagy a grafomotoros terület,  vagy a fonológiai, nyelvi jellemzők zavara, vagy e kettő együttes  előfordulása.

dyslalia                                                 =             pöszeség, az anyanyelv beszédhangjainak helytelen képzéséből származó artikulációs zavar

dyslexia                                                =             olvasászavar

echolália                                              =             a hallottak visszhangszerű ismétlése

efferens                                                =             a központból a periféria felé haladó

emocionális                                        =             érzelmi

empirikus                                            =             tapasztalati

encopresis                                          =             beszékelés, a széklet tartásának nehézsége

endogén                                               =             belső eredetű

enuresis diurna                                  =             nappali bevizelés

enuresis nocturna                             =             éjszakai ágybavizelés

enuresis                                               =             bevizelés

eretikus                                                =             ingerlékeny, felindult, élénk, nyugtalan

exogén                                                  =             kívülről származó

expresszív                                            =             kifejező

extravertált                                            =             az egyén közvetlen, kapcsolatteremtésre nyitott, bizalomteljesen nyilvánul meg, beilleszkedik környezetébe.  Ellentétpárja: introvertált. A JEPQ teszt egyik faktora.

extrém                                                   =             szélsőséges

értelmi akadályozottság                    =             középsúlyos értelmi fogyatékosság, imbecillitás

facilitáció                                              =             segítség

fejlődési diszfázia                               =             nyelvfejlődési zavar

fixáció                                                   =             rögzítés, rögződés

flexibilitás                                             =             rugalmasság

fluktuál                                                  =             gyorsan, szabálytalanul változtat, pl.: gyors figyelem ingadozáskor

fonéma                                                 =             a beszéd hangrendszerének legkisebb egysége.

A beszédhangok egymástól való megkülönböztetését szolgálja, jelentés megkülönböztető szereppel bíró hang.

fonémadifferenciálás                        =             hangok megkülönböztetése

fonológia                                              =             A nyelvtudománynak a fonémákkal foglalkozó ága, hangképzés tudománya.

FROSTIG teszt                                    =             vizuális percepciós fejlettségi teszt és terápia is van

frusztráció                                            =             csalódás, sikertelenség,….érzelmi megélése

frusztráció tolerancia                         =             tűrőképesség, ellenállóképesség, a szervezet bizonyos célkitűzés elérésében való akadályoztatása esetén

GMP teszt                                             =             beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás

GOODENOUGH- féle                        =             emberrajz kiértékelési módszere

grafomotorium                                    =             írásmozgás

Gyermekdepresszió kérdőív            =             a gyermek- és serdülőkori depressziós tünetek feltérképezésére szolgáló önjellemző kérdőív

habituáció                                            =             megszokás, hozzászokás

HD                                                         =             hypoattentív disorder = figyelemzavar

hiperszenzitív                                       =             túlérzékeny

hypacusis                                            =             Idegi eredetű halláscsökkenés, nagyothallás.     Mennyiségi és minőségi eltérés az ép halláshoz viszonyítva.

hyperaktivitás                                      =             fokozott mozgással járó viselkedészavar

hypermotilitás                                     =             túlmozgásosság

icterus                                                  =             sárgaság

IK                                                           =             intelligencia (értelmi) kor = a tesztekben nyújtott teljesítmény alapján, az adott életkorhoz viszonyított elmaradást jelzi

IKON kérdőív                                       =             iskolai és társas-fizikai énképet vizsgáló, önjellemző kérdőív

impulzív                                                =             az első benyomás hatására, gondolkodás előtt cselekvő

impulzivitás                                         =             fokozott nyugtalanság, élénkség, gyakori cselekvésváltás

inadekvát                                             =             nem odaillő, nem megfelelő

infantilis                                                =             éretlen, kisgyermekes, gyermeteg

INIZAN teszt                                         =             dyslexia veszélyeztetettség kiszűrésére szolgáló eljárás

intellektuális                                        =             értelmi

intendál                                                =             szándékozik

inverzió                                                 =             betűk felülről lefelé történő megfordítása (t-f, u-n)

IQ                                                           =             intelligencia quotiens = az intelligencia tesztek eredményeinek közlésére használt skálaegység, amely a mentális kor és az életkor hányadosán alapszik, tehát a tesztben elért teljesítményt a vizsgált személy életkorához viszonyítjuk

irreverzibilis                                         =             vissza-, megfordíthatatlan

JEPQ teszt                                           =             a személyiség többdimenziós megismerését lehetővé tevő teszt

kétoldali lateralitás                            =             nincs számottevő különbség a pl. a kezek használatánál

kevert lateralitás                                 =             pl.: jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes

kinesztetikus                                       =             testmozgás érzékelés

kognitív folyamatok                             =             a megismerést szolgáló eljárások összessége (észlelés, emlékezet, gondolkodás…)

kompenzál                                           =             ellensúlyoz, kiegyenlít, kárpótol

lateralitás                                             =             az egyik oldali szem, kéz, láb vezető szerepe

M.Sacer = epilepszia                         =             az izomzat merev-vagy rángógörcsével és tudatzavarral, eszméletvesztéssel, rohamokban jelentkező idegrendszeri       betegség

mater                                                    =             anya

MAWGYI-R                                           =             intelligencia teszt verbális és performációs próbákkal

MCD                                                      =             Minimális Cerebrális Díszfunkció, jellemzője: fokozott mozgékonyság, figyelemzavar, tanulási nehézségek, beilleszkedési és magatartási zavarok

mentális retardáció                            =             értelmi fejlődési elmaradás, általában környezeti ártalom hatására, visszafordítható

mentális                                                =             értelmi

morféma                                              =             A nyelv szerkezetében a legkisebb, még jelentést hordozó egység (pl: szó, szótő, előtag, vagy toldalék).

motoros működés                             =             mozgásos

mutizmus                                             =             elsősorban a beszédre való szükséglet, késztetés hiánya, pszichés némaság

neuroticizmus                                     =             JEPQ tesztben olyan faktor, mely magas értékénél, érzelmi ingerlékenység, instabilitás jellemzi az egyént.

oppozíciós zavar                                 =             negativisztikus, ellenséges, dacos viselkedés

paralália                                               =             A beszédhibák azon köre, amely során egy hang ejtését a gyermek egy másik hanggal helyettesíti.

parciális                                               =             részleges

passzív szókincs                                =             azon szavak összessége, amelyek a beszédmegértés folyamatában az adott személy számára jelentéssel bírnak

pater                                                      =             apa

PEABODY teszt                                   =             szókincsvizsgáló eljárás, a passzív szókincs szintjét méri

percepció (vizuális-auditív)               =             érzékelés, a valóságnak érzékszervi észlelése (látási-hallási)

performációs próbák                         =             a praktikus intelligenciát vizsgáló részpróbák (pl.: képrendezés, képkiegészítés, mozaikpróba,…)

perszeveráció                                      =             tapadás, megragadás egy adott hatásnál, szituációban, a figyelem és emlékezet makacs tapadása

PIERON teszt                                      =             figyelemvizsgáló eljárás

POS                                                       =             pszichoorganikus szindróma: életkori normáktól eltérő, gyermekpszichológiai módszerekkel felderíthető, a központi idegrendszer károsodásából fakadó tanulási és magatartási deficit

praxia                                                    =             célszerű, kombinált mozdulatkészség, mozgáskivitelezés

projektív teszt                                       =             viszonylag strukturálatlan vagy többértelmű helyzetekkel vagy képszerű ábrákkal dolgozó személyiségmérő eljárás

proprioceptív                                        =             saját test észlelése

pszichoszomatika                              =             lelki okokra visszavezethető testi problémák (fej-, gyomorfájás, hányás,…)

pszichoticizmus                                  =             JEPQ tesztben olyan faktor, melynek magas értékénél az egyént a pszichózisok tüneteihez hasonló élményekre vagy viselkedésmódokra való hajlam jellem

RAVEN teszt                                        =             nonverbális, analitikus gondolkodást vizsgáló intelligenciateszt

regresszió                                           =             visszaesés, hanyatlás, visszafejlődés

reprodukálás                                       =             valaminek felelevenítés, felidézése, az eredetihez híven történő megismétlése

retardátió                                             =             visszamaradás, elmaradás a fejlődésben

reverzibilis                                           =             visszafordítható

reverzió                                                 =             megfordítás, a betűk sorrendjének felcserélése (pl.: ló helyett ól, még-gém), illetve tágabb értelemben a jobb-bal cserék: b-d, p-q

RK                                                         =         az emberrajz jegyeinek kiértékeléséből adódó  pontértékből meghatározható rajzfejlettségi kor

rotacizmus                                          =             raccsolás

RQ                                                         =             rajz quotiens = rajzfejlettségi szint

sectio caesarea                                  =             császármetszés

SINDELAR teszt                                  =             a tanulási zavart okozó részképességeket vizsgáló eljárás és terápiás módszer

S.O.N. teszt                                          =             nonverbális intelligenciateszt

status praesens                                 =             jelen állapot

stimuláció                                            =             ingernyújtás

surditas                                                =             siketség

szemantika                                          =             A nyelvi formák jelentésével foglalkozó nyelvtudományi ág.

szenzomotoros                                   =             mozgás és érzékszervekre egyaránt ható

szenzomotoros integráció                =             azoknak az információknak az összekapcsolódása, strukturálása, amelyeket az érzékszervek és a mozgásrendszer közvetítenek önmagukról és a külvilágról az idegrendszer felé

szenzomotoros szakasz                   =             A Piaget által definiált kognitív fejlődés első szakasza (születéstől a második életév végéig), amelyben a gyermek az érzékletek és a motoros viselkedés közötti kapcsolatokat fedezi fel.

szeriális észlelés                               =             Az észlelt jelsort felépítő elemek sorrendiségének felismerése.

szerialitás                                            =             sorrendiség

szocializáció                                        =             a társadalmi normák, értékrendszerek, és szokásrendszerek beépülése, működőképes elsajátítása

szóroncs                                              =             valamely szó betűinek legalább 50%-a hibás (pl.:pelyhes helyett pehér)

sztereotip                                             =             állandóan ismétlődő

szubnormális                                       =             az átlagostól csak kevéssé eltérő

taktilis                                                   =             tapintás, érintés, nyomás, hőmérséklet észlelése a bőrön át

tanulási akadályozottság                   =             az értelmi képességek sérülése, átfogó, visszafordíthatatlan, régi terminus: debilitás = enyhe ért.fogy.

tanulási nehézség                             =             problémák a tanulási helyzetekben, egyéni és közösségi viselkedésben, normál értelmi képességek, átmeneti

tanulási zavar                                      =             A gyermek intelligencia szintje és az iskolai teljesítménye között jelentős eltérés van, a pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia).

tic                                                            =        a vázizomzat meghatározott izomcsoportjának gyors,  ismétlődő, cél és szándék nélküli mozgása

transzformációs észlelés                 =             Az anyanyelv-elsajátítás folyamatában kialakuló észlelési mechanizmus, amely során  a gyermek képessé válik a beszédhangokat valamely vizuálisan észlelhető jelenségre (pl.:betű) átvinni és egyiket a másik alapján azonosítani.

verbális                                                 =             szóbeli, beszédben megnyilatkozó

vesztibuláris                                        =             egyensúlyérzékelési

vizuális diszkrimináció                       =             látási megkülönböztetés

vizuális                                                  =             látási, a látási érzeten alapuló

vizuomotoros koordináció                 =             a látás és a mozgás összehangolt működtetése